Regulamin – umowa zakupu wyjazdu

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie organizowanej przez STF Mariusz Słomski ul. Ulanowska 28 m6 04-859 Warszawa NIP 8121798165, REGON 142408082 pod nazwą projektu Warszawa Aktywną Warszawę na weekend i zamieszczonej na stronie internetowej www.aktywna-warszawa.com.pl
 2. Biorąc udział w wyprawie, uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Aby dokonać rezerwacji udziału w wyprawie należy skontaktować się z organizatorem za pomocą adresu e mail dostępnego na stronie www.aktywna-warszawa.com.pl

 4. Organizator wypraw skontaktuje się za pomocą poczty elektronicznej z osobą, która zgłosiła rezerwację w celu jej potwierdzenia.

 5. Po spełnieniu warunków rezerwacji przedstawiciel Organizatora prześle za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie udziału w wyprawie.

 6. Zgłaszający potwierdza iż:

 • zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • potwierdza prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu.
 1. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się osobę wymienioną w zgłoszeniu.

 2. Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w formularzu rezerwacji o szczegółach dotyczących wyprawy.

 4. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 5. Cena wyprawy wyrażona jest w złotych (PLN). Cena jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdej wyprawy.

 6. Koszt udziału jednej osoby w wyjeździe …………………………….. wynosi ……………… PLN.

 7. Świadczenia przysługujące uczestnikowi wyjazdu w ramach odpłatności za wyjazd są określane w ofercie danego wyjazdu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny ustalonej w umowie udziału, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z przyczyn niezależnych od stowarzyszenia i wynika z przyczyn wymienionych w umowie:

 • drastyczne podniesienie cen paliw powyżej 25%,
 • istotne zmiany kursu walut powyżej 10% – dla wyjazdów zagranicznych.
 1. O wzroście ceny uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie później jednak niż 21 dnia przed dniem wyjazdu.

 2. Uczestnik może odstąpić od udziału w wyprawie w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.

 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie 29 – 20 dni przed początkiem wyprawy zainteresowany ponosi koszt 50% ceny wyjazdu. Rezygnując z wyjazdu w terminie krótszym niż 20 dni do daty wyjazdu, uczestnik ponosi koszt 90% ceny.
  Wyjazd potwierdzamy 14 dni przed początkiem wyprawy.
  W przypadku odwołania wyjazdu przez organizatora, zwracamy 100% wpłat.

 4. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów odstąpienia od umowy udziału uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmian kolejności dokonywania poszczególnych etapów tras wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.

 6. Organizator w stosownym czasie (do tygodnia przed datą planowanego wyjazdu) poinformuje drogą mailową lub telefoniczną uczestników o miejscu i godzinie wyjazdu i powrotu z wyprawy oraz innych ważnych informacjach.

 7. Organizator ma prawo modyfikacji programu wyprawy w szczególności spowodowanych warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi i zdrowotnymi uczestników.

 8. Jeżeli w trakcie wyprawy uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela organizatora obecnego na wyprawie.

 9. Uczestnik wyprawy zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których wyprawa będzie realizowana.

 10. Dane osobowe przesłane do Aktywna Warszawa na weekend poprzez dowolne środki komunikacji (w tym e-mail, sms, facebook itp.) będą przetwarzane przez Aktywna Warszawa na weekend oraz podmioty powiązane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeniem o ochronie danych GDPR, RODO).

 11. Administratorem i inspektorem danych osobowych jest STS Mariusz Słomski, NIP 8121798165 z siedzibą w Warszawie przy ul. Ulanowskiej 28 m6, będąca Organizatorem Turystyki.

 12. Wysyłając Aktywna Warszawa na weekend swoje dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Aktywna Warszawa na weekend swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.

 13. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danychlub/i swojego wizerunku w celach marketingowych/promocyjnych prosimy o stosowną informację drogą mailową.

 14. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 15. Dane osobowe oraz wizerunek są przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 16. Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i administrowania danych osobowych związany z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR, RODO) dostępny jest na stronie http://aktywna-warszawa.com.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Informacje dodatkowe:

 • W czasie udziału w wyprawie uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa a zwłaszcza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
 • Organizator informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje (mówią o tym OWU Ubezpieczyciela) a organizator nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności cywilno-prawnej i karnej.

Poniżej podpisani oświadczają, że zapoznali się z regulaminem, akceptują jego zapisy i świadomie składają swój podpis pod regulaminem zawierający imię nazwisko, telefon kontaktowy i numer PESEL lub numer Dowodu Osobistego oraz numer paszportu.